top of page

醫療團隊

[ 學歷 ]
       高雄醫學大學醫學系畢

[ 經歷 ]
       高雄醫學大學附設醫院小兒部 住院醫師
       高醫大學附設醫院小兒血液腫瘤科 總醫師
       高醫大學附設醫院小兒血液腫瘤科 主治醫師
       高雄市立小港醫院小兒科  主治醫師

 

[ 專長 ]
       小兒健檢
       一般小兒疾病
       預防注射 
       小兒血液疾病
       兒童癌症
       出血及凝血性疾病

曾育昇 醫師

bottom of page