top of page

醫療團隊

[ 學歷 ]
       高雄醫學大學 醫學系畢

[ 經歷 ]
       
台灣婦產科專科醫師

       教育部部訂助理教授

       周產期學會會員

       母胎醫學會會員

       台北榮總婦產科主治醫師

 

[ 專長 ]
     
 
一般產檢
       免疫產科
       婦癌篩檢

       婦科疾病

       產前遺傳診斷

       兒童與癌症遺傳諮詢

宋碧琳 醫師

img_1498615596562.jpg
bottom of page